Rreth Departamentit

Rreth Nesh

Informacion i Pergjithshem:

Adresa:

Rruga “Muhamet Gjollesha”,
pranë hotel “Diplomat”
Trirane.
Shqipëri
Albania

Telefon:

Fix: (+355) 42 257 294


Addrese E-mail:

Per Fakultetin e Inxhinierise Matematike
dhe Inxhinierise Fizike shkruani ne adresen:
info@fimif.edu.al

Informacion Shtese:

Akomodim

Departamenti i Inxhinierise Matematike

Pergjegjes Departamenti: Prof.Asoc. Shkelqim KUKA

Përgjegjësi i departamentit, është autoriteti më i lartë për këtë njësi bazë të punës mësimore kërkimore. Përgjegjësi i Departamentit zgjidhet sipas kritereve të përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve të UPT. Ai duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Profesor i Asociuar”, por asnjëherë më të ulët se grada “Doktor”.

Numri i personelit akademik të brendshëm të Departamentit të Inxhinierisë Matematike (DIM) është 32. Prej tyre 4 janë Profesorë, 5 Profesorë të Asociuar, 6 Doktorë dhe 17 Lektorë, nga të cilët 12 në proces doktorature. Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe përbërjes dhe cilësisë së stafit me kohë të pjesshme. Në vitin akademik 2015 – 2016 llogariten 54 pedagogë me kohë të pjesshme, nga të cilët 2 Profesorë, 4 doktorë dhe 48 Lektorë. Pedagogët që nuk kanë tituj akademikë janë të angazhuar vetëm në lëndët e përgjithshme bazë, si dhe kryesisht në zhvillimin e ushtrimeve. Në tabelë është paraqitur shpërndarja e stafit të brendshëm akademik të DIM sipas kualifikimit të tyre (titujve dhe gradeve shkencore).

DIM

Numri i pedagogeve

Prof.4
Prof.Asoc.5
Dr.6
Lektor.17
Totali32

Ne mbeshtetje te Ligjit te Arsimit te larte, ku pjese e rendesishme eshte aktiviteti mesimor-kerkimor Departamenti i Inxhinierise Matematike e organizon veprimatrine e tij ne grupet shkencore te meposhtme:

  1. Grupi Kerkimor Algjeber-Gjeometri
  2. Grupi Analize Matematike
  3. Grupi Probabilitet-Statistike
  4. Grupi Analize Numerike

Na vizitoni